Tesla Fiberox s.r.o
Kontakty

Kontakty

 

KOMPOZITNÉ TYČE FIBEROX

Dokonalá alternatíva drahého a hrdzavejúceho želaza.

Železobetón – betón vystužený oceľovými tyčami

 • Základnou chybou železobetónu je náchylnosť ocele, ktorá je použitá na jeho spevnenie, ku korózii
 • Účinky korózie ničia betón a preto nie je trvácnym materiálom
 • Objekty zhotovené zo železobetónu si vyžadujú nákladnú údržbu a opravu

 

Kompozitbetón - betón vystužený kompozitnými tyčami FiberoX

 • kompozitné tyče FiberoX sú celkovo odolné voči korózii
 • betónové konštrukcie, ktoré sú vystužené kompozitnými tyčami FiberoX sú zbavené chýb železobetónových objektov
 • kompozitné tyče FiberoX dokonale zodpovedajú stratégii vyváženého rozvoja stavebníctva

 

Podľa stratégie vyváženého rozvoja „ budovy musia byť naprojektované z materiálov, ktoré si nevyžadujú nákladnú údržbu a opravu a zabezpečia jednoduché oddeľovanie rôznych materiálov od seba pri opravách a demontáži “.

Jedným zo základných materiálov používaných v stavebníctve je betón. Je to materiál prenášajúci napätie v tlaku a jeho pevnosť v ťahu je veľmi malá.

Zvýšenie pevnosti v ťahu sa dosahuje spojením betónu s oceľovými tyčami, ktoré slúžia k jeho posilneniu. Výsledkom takého spojenia je železobetón, bežne používaný od 19 – ho storočia. Bohužiaľ, takéto riešenie má jednu základnú chybu súvisiacu s koróziou ocele použitej na vystuženie betónu. Železobetónové konštrukcie sú často ohrozené škodlivým pôsobením vlhkosti, solí ( používané na rozmrazenie povrchu ) , mrazu, častých zmien teplôt a zaťažení. Dlhodobé pôsobenie týchto faktorov na železobetón vedie ku korózii tyčí. Účinky korózie výstuže ničia betón a spôsobujú vznik trhlín a prasklín v betóne. Železobetón nie je trvácnym materiálom a preto si vyžadujú častú údržbu a vysoké náklady na opravu.

Okrem iného spôsobuje veľké problémy pri demontáži, spojené s potrebou extrakcie oceľových tyčí z betónu pred jeho drvením.

Tieto problémy boli dôvodom k hľadaniu nových, lepších materiálov na vystuženie betónu s vysokou pevnosťou v ťahu a s vysokou odolnosťou voči korózii.

Ideálnym riešením spĺňajúcim vyššie uvedené požiadavky sú kompozitné tyče FiberoX vyrobené zo skleného vlákna.

Kompozity zo všetkých materiálov majú najvýhodnejší pomer odolnosti k hmotnosti a sú celkovo odolné voči korózii aj v alkalickom prostredí. Okrem iného sú pevným materiálom, nevyžadujú si údržbu a opravu, nie sú problémové pri demontážnych prácach, pretože môžete drviť betón spolu so zapustenými kompozitnými tyčami. Kompozitné tyče sa tak dokonale zapisujú do stratégie vyváženého stavebníctva.

Vlastnosti kompozitných tyčí FiberoX

 
 • Pevnosť v ťahu – kompozitné tyče FiberoX sú charakteristické 2,5 až 3 – násobne vyššou pevnosťou voči oceli triedy AIII.
 • Odolné proti korózii – sú pevným materiálom, s dlhodobou životnosťou, odolným voči pôsobeniu vody, aj slanej morskej.
 • Ľahké – 4 x ľahšie ako oceľové tyče, sú materiálom s jednoduchou manipuláciou pri výrobe, uskladnení, preprave a použití na stavbe.
 • Chemicky odolné – kompozitné tyče FiberoX sú odolné voči chloridom, kyselinám a chemikáliám, môžu byť používané v kyslom aj alkalickom prostredí.
 • Nemagnetické – nie sú prekážkou pre prenikanie elektromagnetických vĺn.
 • Dielektrické – sú elektrickým izolantom a nevedú elektrický prúd.
 • Nevedú teplo – sú tepelným izolantom a na rozdiel od ocele nestrácajú svoje vlastnosti pri veľmi nízkych teplotách. Koeficient tepelnej rozťažnosti je podobný koeficientu rozťažnosti betónu, čo umožňuje predísť poškodeniam, ktoré sú spôsobené zmenami teploty. Kompozitné tyče FiberoX majú viac ako stonásobne nižšiu tepelnú vodivosť oproti oceľovým tyčiam.

KOMPOZITNÉ TYČE – ŠPECIÁLNE POUŽITIE

 • Zariadenia s veľkým výkonom prevádzkované v priemysle ako napr. transformátory, v blízkom kontakte so železobetónom môžu spôsobiť indukovanie prúdov v oceľových vystužovacích tyčiach. Spôsobuje to zrýchlenie ich korózie a rýchlejšiu stratu odolnosti celej konštrukcie. Kompozitné tyče FiberoX nevedú elektrický prúd, preto v nich nevzniká jav indukcie a elektrické zariadenia v ich blízkosti sú prevádzkované bez strát.
 • V objektoch, v ktorých oceľ môže nepriaznivo ovplyvniť prevádzku elektronických zariadení sa vyžaduje použiť nekovové a nemagnetické výstuže. Kompozitné tyče FiberoX okrem toho, že sú elektrickým izolantom, sú aj úplne neutrálne pre elektromagnetické vlny. Preto tiež v značnej spĺňajú vyššie uvedené požiadavky oproti nehrdzavejúcej oceli, ktorá je niekoľkonásobne drahšia.

 

Týka sa to predovšetkým týchto objektov ako napr.:

 • Energetické objekty: rozvádzače, transformátorové stanice vo veľkých závodoch
 • Letiská : budovy pre obsluhu letov, radarové stanice, kontrolné veže 
 • Skúšobné pracoviská a laboratória
 • Nemocnice 
 • Vojenské objekty

KOMPOZITNÉ TYČE FIBEROX – EKONOMIKA

Bežné výhody – menšia hrúbka betónu, menšie logistické náklady, rýchlejšia a jednoduchšia montáž, minimalizácia odpadov a strát.

Kompozitné tyče FiberoX sa vyznačujú 2,5 až 3 násobne vyššou pevnosťou v ťahu oproti tyčiam z ocele triedy AIII - znamená to, že na získanie takého istého stupňa vystuženia môžete použiť kompozitné tyče s menším priemerom oproti oceľovým tyčiam. Použitie menšieho priemeru výstuže umožňuje získať značné úspory vyplývajúce zo zmenšenia hrúbky betónu.

Značná redukcia hmotnosti umožňuje získať ďalšie úspory spojené s nakládkou, vykládkou a uložením tyčí na stavbe. Tieto činnosti môžete bezpečne vykonať ručne, bez použitia špeciálnych zariadení napr. žeriav, vyrovnávačka oceľovej stočenej výstuže a pod.

Navyše kompozitná výstuž FiberoX je vyrábaná aj vo zvitkoch, čo garantuje optimálne využitie celej výstuže bez materiálových strát. Vyhýbame sa aj predĺžovaniu tyčí prostredníctvom ich spojenia. Prepravu takýchto zvitkov môžete zrealizovať aj malou dodávkou – nie je potrebné použiť veľké nákladné vozidlá.

Konštrukčnú železnú výstuž je možné nahradiť pri zmene profilu o stupeň nižší našou FiberoX výstužov  vzhľadom na násobne vyššiu pevnosť materiálu. (zohľadniť Youngov modul pružnosti) Pre použitie ako 100% nosnú výstuž, je potrebné posúdenie statikom.

KOMPOZITNÉ TYČE FIBEROX - EKOLÓGIA

Kompozitné tyče FiberoX si nevyžadujú údržbu a opravu, jednoducho sa likvidujú.

Pri výrobe kompozitných tyčí FiberoX sa spotrebuje oveľa menej energie.

Používaním kompozitných tyčí FiberoX navyše obmedzujeme emisiu CO 2.

 

Kompozitné tyče FiberoX spĺňajú všetky požiadavky pre enviromentálne projektovanie a okrem iného napĺňajú koncepciu vyváženého rozvoja.

Enviromentálne projektovanie sa v zásade prekrýva s koncepciou vyváženého rozvoja stavebníctva, podľa ktorej je potrebné:

 • Projektovať objekty s dlhým obdobím prevádzkovania a používať pevné materiály, ktoré si nevyžadujú údržbu a opravu
 • Zabezpečiť jednoduché a ľahké oddelenie od seba rôznych materiálov pri opravách a demontážnych prácach - Využiť materiály s vysokým stupňom recyklácie - Vyhýbať sa materiálom, ktoré generujú problematické odpady
 • Minimalizovať použitie materiálov s vysokou energetickou náročnosťou

 

Kompozitné tyče FiberoX sú pevné, nevyžadujú si údržbu a opravu, sú jednoduché pri likvidácii, negenerujú problematický odpad.

Pri výrobe kompozitných tyčí FiberoX sa spotrebuje oveľa menej energie oproti tradičnej výrobe oceľových výstuží. Predpokladá sa, že pri výrobe daného množstva výstuží, v prípade kompozitov je potrebné len 20 – 30 percent energie, ktorá je vynaložená pri výrobe oceľovej výstuže.

Okrem iného, vďaka redukcii betónu, vyplývajúcej z možnosti zmenšenia hrúbky prekrytia pri použití kompozitných tyčí, navyše obmedzujeme spotrebu energie a emisiu CO 2. Napríklad každá tona cementu emituje cca tonu CO 2.

Kompozitné tyče FiberoX spĺňajú všetky požiadavky týkajúce sa projektovania, nového prístupu ako aj koncepcie vyváženého rozvoja – sú proenvironmentálnym materiálom.